مدت اعتبار استفاده رایگان شما از تاریخ ثبت نام به مدت یک هفته می باشد